เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้

เมื่อท่านได้เข้ามาใช้เนื้อหาสาระใด ๆ ซึ่ง กลุ่มบริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด  บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ  จำกัด และบริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจ ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

การไม่รับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเห็นซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) เป็นสิ่งที่จัดหาให้บนหลักการ “มีอยู่เช่นนั้น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด ถึงแม้ว่าเนื้อหาซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ จะได้มาหรือนำมาจากแหล่งที่บริษัทเห็นว่าเชื่อถือได้ บริษัทก็ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในองค์กร คู่ค้า และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นคู่สัญญาหรือบุคคลที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะโดยพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าสถานการณ์ ที่ก่อให้เกิดเหตุนั้นขึ้น จะอยู่ในความควบคุมของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือซอฟต์แวร์

กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงสิทธิในฐานข้อมูล) ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ข้อมูลเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่อาจจะกระทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข จำแนกแจกจ่าย หรือตีพิมพ์โดยบุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท การดาวน์โหลด (Download) หรือการ

คัดลอกจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือเนื้อหาสาระใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ให้แก่ผู้ใด สิ่งใดซึ่งส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทอาจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ถูกกฎหมายและจะอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูล ตามแต่ที่บริษัทจะเห็นสมควร

การไม่เป็นการเสนอขายเว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่มาอยู่ในเว็บไซต์

เว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ มิได้มีไว้เพื่อการเสนอขายให้แก่ หรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งการเสนอขายหรือการใช้ดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศนั้น ๆ หรือซึ่งจะทำให้บริษัทต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการขอรับอนุญาตในประเทศนั้น ๆ และไม่มีส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ที่เป็นการก่อให้เกิดการเชื้อเชิญ หรือเสนอโดยบริษัทให้ซื้อหรือขายทองคำ หลักทรัพย์ หรือตราสาร ทางการเงินอื่น ๆ หรือเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุน

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

ถ้าหากท่านออกจากเว็บไซต์นี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (Link) ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไปเข้าดูเนื้อหาซึ่งไม่ได้จัดหามาโดยบริษัท ถือเป็นการกระทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาที่ท่านได้เชื่อมต่อออกไปจะไม่ได้รับพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทานแต่อย่างใดโดยบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญหายใด (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความบกพร่อง หรือความละเลยของการบริการข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ บริษัทไม่ได้ให้คำรับประกันหรือคำรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผู้ส่ง และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง เนื้อเรื่อง คุณภาพ หรือกำหนดเวลาของเนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น

การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในองค์กร คู่ค้า และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร อันเนื่องจากการกล่าวอ้างถึงหรือเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือเป็นการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อมูลของผู้ใช้

บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล (E-mail) ของท่าน และการใช้ เว็บไซต์เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดภายใน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้  (กรุณาศึกษาเพิ่มเติม)

กฎหมายบังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย

ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทาง >ติดต่อเรา/Contact us  หรือส่งเรื่องผ่านทางอีเมล privacy@huasengheng.com

พูดคุยกับเรา

พบเจอปัญหา หรือมีข้อสงสัย
ทักหาเราได้เลยที่นี่

เวลาทำการลูกค้าสัมพันธ์
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 24.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
เลือกซื้อสินค้าต่อ
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.