ตัวอย่างการชำระเงิน โดยการสั่งจ่าย เป็นแคชเชียร์เช็ค