TFEX จัดให้มีสัญญาซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures)
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

โดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าได้มีเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้ง ยังถือเป็นสินค้าที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนใช้ในการบริหารพอร์ตเงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการกระจายการลงทุน หรือเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน เริ่มซื้อ-ขาย 5 มิถุนายน 2555

เข้าสู่ระบบซื้อ-ขาย
กลับสู่หน้าอนุพันธ์