ดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) 
เป็นดัชนีของราคาหุ้นสามัญ 50 หุ้นแรกที่ซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 ลำดับ คือมีสภาพคล่องสูง หุ้นที่นำมาคำนวณดัชนี SET50 จะมีการปรับรายชื่อทุก ๆ 6 เดือน

ฟิวเจอร์ส (Futures) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเป็นการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือ ผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย ที่ตกลงทำสัญญากัน ณ ปัจจุบัน โดยจะมีการส่งมอบสินค้าและชำระราคาในอนาคตตามที่ได้ตกลงไว้ ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม และถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันที่ต้องปฏิบัติตาม

ดังนั้น SET50 Index Futures ก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี SET50 นั่นเองเนื่องจาก SET50 Index Futures เป็นตัวเลขดัชนีที่คำนวณมาจากราคาหุ้นจึงไม่มีตัวตนและไม่สามารถส่งมอบกันได้ ตลาดอนุพันธ์จึงใช้วิธีชำระเงินตามส่วนต่างกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้น (Cash Settlement) เมื่อปิดสถานะ หากซื้อได้ถูก ขายได้แพง จะกำไรแต่หากซื้อแพง และขายได้ถูกจะขาดทุน ทำให้นักลงทุน SET50 Index Futures ไม่จำเป็นต้องซื้อก่อนขาย จะขายก่อนซื้อก็ได้

เข้าสู่ระบบซื้อ-ขาย
กลับสู่หน้าอนุพันธ์