Gold-D

Gold-D เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ซื้อ-ขายกันในต่างประเทศ โดยเสนอราคาซื้อ-ขาย (Quote) เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และกำหนดให้มีการชำระราคา ด้วยการรับมอบ/ส่งมอบทองคำจริง (Physical Delivery) เมื่อครบอายุสัญญา

.

เข้าสู่ระบบซื้อ-ขาย
กลับสู่หน้าอนุพันธ์