เมษายน, 2018

06เม.ษ.7:30 PMการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:103,000
ประมาณการ:188,000
ครั้งก่อน: 313,000