ตัวอย่างการชำระเงิน โดยการสั่งจ่าย เป็นแคชเชียร์เช็ค

*ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ในส่วนของชื่อบริษัทต้องระบุชื่อบริษัทให้ถูกต้องเป็น ชื่อบัญชี
  **บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด** ซึ่งในส่วนของทัซที่ถูกต้อง จะต้องเป็น “ซ” เท่านั้น
  .
 2. รูปแบบแคชเชียร์เช็คตามภาพจะใช้ได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
  (ซึ่งเขตปริมณฑลจะมี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร )
  .
 3. หากเป็นแคชเชียร์เช็คที่ออกในต่างจังหวัดจะต้องใช้เป็นรูปแบบดราฟต์ (Draft) เช็ค เท่านั้น