ตัวอย่างการชำระเงิน โดยการสั่งจ่าย เป็นแคชเชียรเช็ค