การซื้อทองคำ

  1. เงินออมงวดแรกชำระเป็นเงินสด งวดต่อไปชำระทุกวันทำการที่ 1 เวลา 14.00 น. ของทุกเดือน โดยบริษัทจะหักเงินฝากผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
  2. บริษัทจะซื้อทองคำทุกวันทำการที่ 2 ของทุกเดือนโดยอ้างอิงราคาทองคำขายออกของฮั่วเซ่งเฮง ณ เวลา 17.30 น.
  3. บริษัท คิดหน่วยการซื้อทองคำเป็นกรัมละบาท (ทศนิยม 4 หลัก ตัดตำแหน่ง ที่ 5 ทิ้ง) โดยทองคำ 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม
  4. บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้ทำการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และบริษัทจะออกใบยืนยันการซื้อขายทองคำให้แก่ลูกค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายในเวลา 7 วัน ผ่านทางไปรษณีย์หรือ E – mail

การรับทองคำ หรือ ขายคืนทองคำ

  1. เมื่อสะสมหน่วยทองคำครบ ลูกค้าสามารถขอรับทองคำได้ โดยทองคำขั้นต่ำที่สามารถรับได้ 1 สลึง
  2. หรือสามารถขายคืนหน่วยทองคำแบบเต็มจำนวนและรับคืนเป็นเงิน โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
  3. ราคาขายคืนทองคำหรือหน่วยทองคำอ้างอิงราคาซื้อคืนของฮั่วเซ่งเฮง ณ เวลาที่สั่งขายของวันที่ลูกค้าแจ้งขาย และรับเงินค่าขายภายใน 2 วันทำการ (T + 2)

การปรับเพิ่มหรือลดขนาดการออม

ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของเงินออมขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

การขอเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) โดยแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไป

การยกเลิกบัญชีการออม

โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไป และขอรับทองคำตามจำนวนที่ได้ทำการออมไว้ โดยเศษทองคำจะคำนวณและคืนเป็นเงินตามข้อกำหนดของบริษัท